Meestgestelde vragen

Door de aankoop van een Ticket gaat de Bezoeker een overeenkomst aan met de Organisator tot het verrichten van een dienst voor vrijetijdsbesteding

– het Evenement – waarbij in de overeenkomst een bepaald tijdstip voor het verlenen van de dienst is opgenomen. Voorafgaand aan de aankoop van een Ticket wordt de Bezoeker via de Website geïnformeerd over het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.

U heeft geen recht op restitutie als u van gedachten verandert of u zich realiseert dat u niet meer kunt gaan. In het geval dat de organisator het evenement uit eigen beweging annuleert of verplaatst, zal de organisator je vertellen hoe je restitutie (bij annulering) of een alternatief (bij verplaatsing) kunt krijgen. Bij verplichte annulering door overmacht (force majeure) of verplichte annulering door overheid zal de organisatie kijken naar passende reële oplossing. De eind keuze zal altijd bepalend zijn door de organistie.

*𝘎𝘢𝘢𝘵 𝘩𝘦𝘵 𝘦𝘷𝘦𝘯𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘯𝘪𝘦𝘵 𝘥𝘰𝘰𝘳, 𝘬𝘳𝘪𝘫𝘨 𝘫𝘦 𝘫𝘦 𝘨𝘦𝘭𝘥 𝘵𝘦𝘳𝘶𝘨. is alleen geldig bij door de organisatie verantwoordelijke annulering.

Onze officiële wederverkooppartner is: Eventix. wij, Albrandswinterfestival zijn niet verantwoordelijk voor apps van derden en organisaties die tickets verkopen.

Het festivalterrein bevindt zich in de Jan Cornelispolder in Rhoon.

De ingang bevindt zich aan de zijde van de Rijsdijk.

Wij adviseren iedereen om op de fiets te komen of met het OV te komen (op 5 min loopafstand van metrostation Rhoon).

Kom je toch met de auto dan zijn er voldoende gratis parkeerplaatsen bij Sporthal Rhoon.

De timetable volgt.

Tickets kun je hier  bestellen. Eventix is de enige officiele ticketpartner van Albrandswinter Festival.

Neem contact op met info@albrandswinterfestival.nl. Zorg dat je jouw e-mailadres en ticket of referentienummer bij de hand hebt.

Ja, bij de ingang kunnen we jouw ticket scannen.

Het wordt gehouden in het Park van Rhoon (Jan Cornelis Polder). De ingang vind je aan de Rijsdijk (brug over naar het park).

De minimumleeftijd is 18 jaar. Het kan zijn dat we bij binnenkomst om een geldig legitimatiebewijs vragen. Zorg dus dat je deze bij de hand hebt om teleurstellingen te voorkomen.

Je hoeft geen munten aan te schaffen want je kunt op het festival je eten en drinken gewoon betalen met je pinpas. Dat gaat supersnel en bovendien zit je achteraf niet mer ongebruikte munten! Wil je met cash betalen? Dan kun je bij de kassa een zgn ‘ Cashcard’ kopen en daarmee afrekenen bij de foodtrucks en barren.

Via https://www.lockeronline.eu/event/AWF22/lockers kun je gemakkelijk je kluisje van te voren reserveren. Op de dag van het festival ontvang je om 8:30 uur een mail met de pincode en het lockernummer, waarmee je je kluisje kunt openen. Reserveer voor het gemak en snelheid van te voren jouw kluisje.

Roken is alleen toegestaan op open terrein. In overdekte area’s en onder overkappingen is roken verboden. Het is toegestaan om een E-sigaret mee het terrein op te nemen. Navullingen voor E-sigaretten zijn niet toegestaan.

Om de veiligheid te garanderen kun je helaas niet zomaar weg om later weer terug te komen. Gelukkig is er voldoende eten, drinken, muziek, loungeplekken en sanitaire voorzieningen aanwezig.

Ja die hebben we en je vindt ze hieronder. Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op via info@albrandswinterfestival.nl

Huisregels

Bij aankoop van een toegangsbewijs en door betreding van het terrein verklaart men kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met de voorwaarden en huisregels zoals deze gelden tijdens het Albrandswinter Festival.

–        Het is niet mogelijk het festival terrein tussentijds te verlaten.

–        Op en rond het festivalterrein ben je verplicht aanwijzingen op te volgen van organisatie, beveiliging, medisch team en overheidsinstanties betrokken bij het evenement.

–        Het is verboden zaken mee te nemen als: paraplu, eten, drinken, alcohol, flessen, blikjes, glaswerk, deodorant en parfum.

–        Meegebrachte consumpties worden door de portiers in beslag genomen en indien onaangebroken overgedragen aan de voedselbank.

–        Het is verboden om wapens, op wapens lijkende voorwerpen of voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt, met zich te voeren. Indien dergelijke voorwerpen worden aangetroffen, wordt de toegang definitief geweigerd.

–        Indien een voorwerp wordt aangetroffen, welke voorkomt in de Wet Wapens en Munitie, zal direct aangifte worden gedaan bij de politie.

–        Het is verboden om op het terrein drugs of hallucinerende middelen te gebruiken, aanwezig te hebben, te verhandelen of te bewerken. Bij handelen in strijd met deze bepaling zal de toegang definitief worden geweigerd. Tevens zal er aangifte worden gedaan bij de politie.

–        Het is verboden te roken in de festivaltenten op laste van verwijdering van het terrein.

–        Toegang tot het festival zal geweigerd worden indien:

–        Men jonger is dan 18 jaar, of zich niet kan legitimeren;

–        Men zich in kennelijke staat van dronkenschap bevindt;

–        Men op enigerlei wijze betrokken is of is geweest bij ongeregeldheden, zowel binnen als buiten;

–        Men zich beledigend uitlaat jegens personeel of andere bezoekers;

–        Men geen geldig toegangsbewijs heeft.

–        De bezoeker stemt in met een onderzoek aan zijn kleding.

–        Zodra een bezoeker zich schuldig maakt aan enige vorm van geweld of bedreiging met geweld, zal onverwijld aangifte worden gedaan bij de politie.

–        De directie, organisatie, dan wel personen die voor de organisatie werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van het festival mochten ondervinden.

–        Het is verboden om colors van motorclubs zichtbaar te dragen, evenals uitingen van voetbalclubs.

–        Bij calamiteiten waarschuwen wij de politie.

–        Het is niet toegestaan goederen te verhandelen zonder toestemming van de organisatie.

–        Het is niet toegestaan om te flyeren en/of posters aan te plakken zonder toestemming van de organisatie. Schoonmaakkosten met betrekking tot illegaal verspreiden van flyers en/of posters worden op de betrokken partijen verhaald.

–        Foto’s en video’s maken mag, zelfs met een GoPro camera, maar professionele foto, film en opname apparatuur is niet toegestaan zonder toestemming van de organisatie.

–        Aanwezigen stemmen in met het vastleggen van zichzelf op beeld- en/of geluidsdragers en de openbaarmaking hiervan. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

–        Het is verboden het water te betreden tijdens het festival. Bij overtreding riskeert u het festival uitgezet te worden.

–        Indien een bezoeker zich niet houdt aan de algemene voorwaarden en huisregels zal deze van het terrein worden verwijderd.

–        Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigendommen. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid bij diefstal, vermissing of beschadiging van persoonlijke eigendommen.

–        De entree sluit om 21.00 uur. Daarna geen toegang meer!

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen enerzijds Albrands Winter Festival BV. dan wel een samenwerkingsverband tussen haar met derden, hierna allen tezamen te noemen: ‘Albrands Winter Festival ’, en anderzijds een persoon die een evenement van Albrands Winter Festival  (hierna het ‘Evenement’) wenst te bezoeken en hiertoe een toegangsbewijs heeft gekocht (hierna de ‘Bezoeker’) waarop Albrands Winter Festival  deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard en Bezoeker door koop van een toegangsbewijs deze voorwaarden expliciet heeft aanvaard.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op toegangsbewijzen verkregen bij derden (bijv. agenten, websites van geautoriseerde partijen e.d.) die daartoe door Albrands Winter Festival  zijn ingeschakeld dan wel aangewezen. Welke partijen dit zijn wordt door Albrands Winter Festival  bekend gemaakt op dan wel via haar website www.albrandswinterfestival.nl alsmede op dan wel via de website van het Evenement.
 3. Onder Evenement wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle door Albrands Winter Festival  georganiseerde (dance) feesten/festivals of andere manifestaties in de ruimste zin des woords.
 4. Onder plaats waar het Evenement wordt gehouden, wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de feitelijke plaats van het evenement evenals alle terreinen, ruimten, velden etc. eromheen, die deel uitmaken van het complex, waar het Evenement plaatsvindt.
 5. Indien er één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Albrands Winter Festival  en de wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien Albrands Winter Festival  niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Albrands Winter Festival  in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

 

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst/toegangsbewijzen

 1. De overeenkomst inzake het bezoeken van het Evenement tussen Albrands Winter Festival  en de Bezoeker komt tot stand op het moment dat de Bezoeker een toegangsbewijs voor het Evenement bij Albrands Winter Festival  dan wel een door Albrands Winter Festival  ingeschakelde derde partij bestelt/koopt.
 2. Op deze overeenkomst tot koop van een toegangsbewijs alsmede het bezoeken van het Evenement zijn deze algemene voorwaarden alsmede de huisregels welke bekend zijn gemaakt op de website van het betreffende Evenement dan wel op de website van Albrands Winter Festival , van toepassing (de ‘Huisregels’). De overeenkomst inzake het bezoeken van het Evenement tussen Albrands Winter Festival  en de Bezoeker, kan niet worden ontbonden danwel worden gewijzigd door de Bezoeker.
 3. Albrands Winter Festival  behoudt zich te allen tijde het recht om bestellingen van toegangsbewijzen te weigeren.
 4. Een toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege Albrands Winter Festival  verstrekt document of een door of vanwege Albrands Winter Festival  verstrekte barcode. De barcode is een unieke code.
 5. De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van Albrands Winter Festival . Het toegangsbewijs wordt éénmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon. Het originele toegangsbewijs geeft de Bezoeker recht op bijwonen van het Evenement. Verlies, beschadiging, diefstal of misbruik van het toegangsbewijs komt vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de Bezoeker ter beschikking is gesteld, voor rekening en risico van de Bezoeker.
 6. Alleen aanschaf bij de door Albrands Winter Festival  ingeschakelde derden of bij Albrands Winter Festival  garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast dienaangaande rust op de Bezoeker.
 7. Het toegangsbewijs dat bestaat uit een barcode wordt via elektronische communicatie (e-mail) aan de Bezoeker verstrekt. Indien de Bezoeker ervoor heeft gekozen het toegangsbewijs op deze wijze te ontvangen dient de Bezoeker ervoor zorg te dragen dat dit toegangsbewijs via de juiste elektronische communicatie kan worden verstrekt en dat deze op een veilige wijze kan worden verstrekt. Albrands Winter Festival  kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte toegangsbewijs noch de ontvangst van het toegangsbewijs garanderen.
 8. Albrands Winter Festival  behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te bestellen toegangsbewijzen en de Bezoeker is alsdan verplicht om zich aan het door Albrands Winter Festival  gestelde maximum te houden.

 

Artikel 3 Verbod doorverkoop e.d.

 

 1. De Bezoeker is gehouden om het toegangsbewijs voor een Evenement voor zichzelf te houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden of te verstrekken, op straffe van een direct opeisbare dwangsom van EUR 5000,- per overtreding en EUR 1000,- per dag dat de overtreding voortduurt alsmede afdracht van de verkregen winsten.
 2. Een toegangsbewijs niet direct verkregen van dan wel betaald aan Albrands Winter Festival  en/of een door haar ingeschakelde derde partij is ongeldig en geeft geen recht tot toegang tot een Evenement. Albrands Winter Festival  kan bij de toegangscontrole een Bezoeker de toegang weigeren, indien Albrands Winter Festival  het vermoeden dan wel de wetenschap heeft dat sprake is van een ongeldig toegangsbewijs. De bewijslast dat wel sprake zou zijn van een geldig toegangsbewijs ligt bij de Bezoeker (bijv. door overlegging van een betaalbewijs aan Albrands Winter Festival ).
 3. De Bezoeker die zijn toegangsbewijs om niet en niet in het kader van commerciële doeleinden, zoals verwoord onder 1, aan derden ter beschikking stelt, is verplicht om de aan hem als Bezoeker opgelegde verplichtingen zoals verwoord in deze algemene voorwaarden alsmede de Huisregels ook op te leggen aan degene aan wie hij het toegangsbewijs ter beschikking stelt en staat er jegens Albrands Winter Festival  voor in dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomen.
 4. Indien de Bezoeker zijn verplichtingen zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel niet nakomt en/of daarvoor niet in kan staan, is de Bezoeker een direct opeisbare boete van EUR 5000,- per overtreding aan Albrands Winter Festival  verschuldigd en EUR 1000,- voor iedere dag dat de overtreding heeft voortgeduurd en voortduurt onverminderd het recht van Albrands Winter Festival  om van de Bezoeker bovendien nakoming en/of vergoeding van de geleden of nog te lijden schade te vorderen.

 

 

Artikel 4 Overige verplichtingen van de Bezoeker

 1. De Bezoeker is verplicht zich tijdens het bezoeken van het Evenement te houden aan de Huisregels.
 2. De Bezoeker is verplicht, indien daarom verzocht wordt, mee te werken aan fouillering bij bezoek van het Evenement.
 3. De Bezoeker dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs zowel voor aanvang als tijdens het Evenement en zolang hij zich op de plaats waar het Evenement wordt gehouden, bevindt. De Bezoeker is op ieder moment en op ieder verzoek verplicht om aan medewerkers van Albrands Winter Festival  dan wel medewerkers van door deze ingeschakelde derden, zoals ordepersoneel en beveiligers, zijn toegangsbewijs te tonen.
 4. De Bezoeker is verplicht om op eerste verzoek, zowel tijdens het bezoek van het Evenement als bij bestellen/kopen van het toegangsbewijs, zich te identificeren om Albrands Winter Festival  onder meer in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen in het kader van evenementen waaronder de verplichting van het niet verstrekken van alcohol aan personen met een leeftijd jonger dan 18 jaar.
 5. Het is verboden foto-, film- en andere opnameapparatuur mee te nemen naar de plaats waar het Evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname van genoemde apparatuur voor de duur van het Evenement.
 6. Het is verboden glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (vuur)wapens en/of gevaarlijke voorwerpen, verboden middelen en/of alcoholhoudende dranken mee te brengen naar de plaats waar het Evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname van deze zaken.
 7. Registratie van het Evenement in welke vorm dan ook, waaronder begrepen fotograferen, filmen en het maken van (andere) geluids- en/of beeldopnamen, is verboden, alsook nadruk van en/of overname uit het programma(boekje), posters en andere drukwerken. Alle zodanige registraties zullen in beslag worden genomen en zonder meer worden vernietigd.
 8. Indien de Bezoeker na het betreden van de plaats waar het Evenement plaatsvindt, deze plaats verlaat, verliest het toegangsbewijs zijn geldigheid.
 9. De Bezoeker is verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van Albrands Winter Festival , door haar ingeschakelde derden, de exploitanten van de plaats waar het Evenement wordt gehouden, het ordepersoneel, de brandweer en ander bevoegden.
 10. Het is de Bezoeker en eenieder verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Albrands Winter Festival  op en/of rondom het Evenement handelswaren te koop aan te bieden c.q. te verkopen.
 11. Het is de Bezoeker en eenieder verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Albrands Winter Festival  op en/of rondom het Evenement flyers te verspreiden, posters en/of banners op te hangen of andersoortige promotionele activiteiten te verrichten.
 12. De Bezoeker is verplicht zich te houden aan de regels die gelden voor de openbare orde (bijv. niet wildplassen, geen openbaar dronkenschap, geen agressief gedrag e.d.), bij overtreding hiervan zal Albrands Winter Festival  de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Evenement weigeren, onverminderd het recht van Albrands Winter Festival  om de hieruit ontstane schade op de Bezoeker te verhalen.
 13. In situaties waar deze algemene voorwaarden niet in voorzien, beslist Albrands Winter Festival  over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van Albrands Winter Festival  hieromtrent is bindend.

 

Artikel 5 Rechten van Albrands Winter Festival

 1. Bij overtreding door de Bezoeker van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze algemene voorwaarden en/of de Huisregels is Albrands Winter Festival  gerechtigd het toegangsbewijs ongeldig te maken of de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Evenement te weigeren zonder dat de Bezoeker recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan Albrands Winter Festival , al dan niet via een (voor)verkoopadres heeft voldaan. Houders van ongeldig gemaakte toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie of compensatie anderszins.
 2. Albrands Winter Festival  behoudt zich te allen tijde het recht voor de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Evenement te ontzeggen of van de plaats waar het Evenement plaatsvindt te verwijderen indien Albrands Winter Festival  dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het Evenement.
 3. Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is Albrands Winter Festival  gerechtigd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het Evenement te weigeren, zonder dat de houder van dit valse toegangsbewijs aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor lijdt.
 4. Door Bezoeker tijdens het Evenement gekochte consumptiebonnen in wat voor een vorm dan ook, kunnen enkel ingeleverd worden tegen op het Evenement aangeboden producten zoals drank en /of etenswaar. De consumptiebonnen geven nimmer recht op restitutie van een bedrag. Op een Evenement door de Bezoeker eenmaal gekochte consumptiebonnen geven derhalve tijdens dan wel na afloop van het Evenement geen recht op vergoeding dan wel teruggave van het aankoopbedrag.
 5. Een aankondiging voor een line-up van artiesten, locatie e.d. is vrijblijvend en kan aan wijzigingen onderhevig zijn. Albrands Winter Festival  is immer gerechtigd wijzigingen door te voeren, welke nimmer een recht tot schadevergoeding voor de Bezoeker geven. Uiteraard wordt te allen tijde geprobeerd een wijziging door te voeren passen bij het karakter van het Evenement.
 6. De artiest en Albrands Winter Festival  zijn gerechtigd om van het Evenement beeld- en/of geluidsopname te (laten) maken en deze beelden te gebruiken voor promotiedoeleinden voor zichzelf of ten behoeve van hun partners of sponsors. Bezoekers die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding dan wel op portretrecht.
 7. Albrands Winter Festival  behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

 

Artikel 6 Overmacht

 1. In geval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), aanwijzingen van de overheid, stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, epidemieën etc. heeft Albrands Winter Festival  het recht het Evenement te verschuiven naar een latere datum of het Evenement in zijn geheel te annuleren.
 2. Indien het Evenement als gevolg van of in verband met overmacht door Albrands Winter Festival  wordt geannuleerd voordat het is aangevangen, zal Albrands Winter Festival  uitsluitend een Bezoeker in bezit van een origineel betalingsbewijs verkregen van een door Albrands Winter Festival  erkend verkooppunt voor een toegangsbewijs voor een Evenement een redelijke vergoeding geven, welke nooit meer in waarde kan bedragen dan de prijs welke staat vermeld op zowel het betalingsbewijs als het toegangsbewijs.
 3. Indien een Evenement als gevolg van of in verband met overmacht moet worden geannuleerd nadat het is aangevangen, zal Albrands Winter Festival  de Bezoeker een korting van 25% geven op een ander, volgend Evenement dat door Albrands Winter Festival  wordt georganiseerd.
 4. Indien het Evenement als gevolg van of in verband met overmacht door Albrands Winter Festival  wordt verschoven naar een andere datum blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het Evenement zal plaatsvinden. Indien dit het geval is, zal dit via de website van Albrands Winter Festival  bekend worden gemaakt. De Bezoeker kan in dat geval geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement dat door Albrands Winter Festival  wordt georganiseerd, zoals genoemd onder 4.
 5. Een beroep op hetgeen in dit artikel staat vermeld dient binnen zeven (7) dagen na de originele datum van het Evenement schriftelijk bij Albrands Winter Festival  te zijn ingediend (daarbij gevoegd het originele toegangsbewijs en het originele betalingsbewijs).

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid Albrands Winter Festival

 1. Albrands Winter Festival  is nimmer aansprakelijk voor schade van de Bezoeker door het bezoeken van het Evenement tenzij er sprake is van opzet dan wel grove schuld van Albrands Winter Festival . In dat geval is aansprakelijkheid van Albrands Winter Festival  beperkt voor directe schade die de Bezoeker lijdt, waartegen Albrands Winter Festival  verzekerd is en die door de verzekeraar daadwerkelijk wordt vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
 2. Gevolgschade;
 3. Immateriële schade;
 4. Schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van door Albrands Winter Festival  ingeschakelde derden en hulppersonen van Albrands Winter Festival .
 5. Claims jegens Albrands Winter Festival  dienen binnen zeven (7) dagen nadat de Bezoeker de schade heeft geleden schriftelijk bij Albrands Winter Festival  te zijn ingediend (daarbij gevoegd het originele toegangsbewijs en het originele betalingsbewijs) en worden dan zo spoedig mogelijk behandeld.
 6. Het betreden van de plaats waar het Evenement plaatsvindt en het bijwonen van het Evenement, geschiedt door de Bezoeker voor eigen rekening en risico, in die zin dat Albrands Winter Festival  geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen zoals bijv. gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen.
 7. Albrands Winter Festival  zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdsschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de Bezoeker en/of derden mocht ontstaan. Aanvangs- en beëindigingstijden zoals vermeld op toegangsbewijzen zijn onder voorbehoud en kunnen wijzigen / uitlopen. De Bezoeker is gehouden om regelmatig te controleren op de website van Albrands Winter Festival  of de aanvangstijd ongewijzigd is.
 8. Albrands Winter Festival  is voorts niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het Evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma. Albrands Winter Festival  is evenmin aansprakelijk voor wijzigingen in het programma van het Evenement.
 9. Albrands Winter Festival  is ook niet aansprakelijk voor schade van de Bezoeker die is ontstaan door verlies of beschadiging van goederen dan wel van het toegangsbewijs.

 

Artikel 8 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Albrands Winter Festival  partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

Partijen zullen pas eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.